c := gcache.New()
// 设置缓存,不过期
c.Set("k1", "v1", 0)
// 获取缓存
v, _ := c.Get("k1")
fmt.Println(v)
n, _ := c.Size()
fmt.Println(n)
// 缓存中是否存在指定键名
b, _ := c.Contains("k1")
fmt.Println(b)
//fmt.Println(c.Remove("k1"))
// 当键名不存在时写入,设置过期时间1000毫秒
c.SetIfNotExist("k2", "v2", 1000*time.Millisecond)
// 打印当前的键名列表
keys, _ := c.Keys()
fmt.Println(keys)
// 打印当前的键值列表
values, _ := c.Values()
fmt.Println(values)
// 获取指定键值,如果不存在时写入,并返回键值
vs,_ := c.GetOrSet("k2", "v2", 0)
fmt.Println(vs)
// 打印当前的键值对 map[k1:v1 k2:v2]
data1, _ := c.Data()
fmt.Println(data1)
//key不存在执行
c.GetOrSetFunc("k2",func()(interface{},error){

fmt.Println(“不存在”)
return nil,nil
},2*time.Second)
// 关闭缓存对象,让GC回收资源
c.Close()

文档更新时间: 2021-11-02 18:20   作者:Yoby